AB
Landsdommergården
Log på

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Ventelister

Ved salg af en andelslejlighed i henhold til ventelisterne, jf. vedtægternes § 7, stk. 1., skal andel og lejlighed tilbydes personer på ventelisterne i følgende rækkefølge:

  1. Venteliste for sammenlægning for omkringboende (op/ned/højre/venstre).
  2. Intern venteliste for andelshavere, der ønsker anden bolig i foreningen. Den herefter ledige bolig sælges af den andelshaver, som flytter til anden bolig i foreningen, og sælger skal følge §§ 7-8 i vedtægterne.
  3. Ekstern venteliste for personer, som er indstillet af en andelshaver. (Pårørende, venner og andre bekendte.) Når andelshaver fraflytter, slettes de af andelshaveren indstillede personer på den eksterne venteliste. Ved opskrivning betales gebyr til foreningen kr. 100,00.

På hver liste har en person fortrinsret efter tidspunkt for indskrivning på listen.

Når en lejlighed skal sælges i henhold til foreningens ventelister, er det sælgers eget ansvar at opsætte dateret opslag i opgangene om den ledige andel og lejlighed. På opslaget skal det fremgå, at interesserede fra foreningens 3 ventelister skal kontakte sælger og bestyrelse skriftligt senest 2 uger efter opslagets dato/opsætning. Derefter tilbydes lejligheden den fra ventelisterne, som har bedste prioritet. Andelshavere, der har indstillet personer på venteliste 3 (ekstern) har selv ansvar for at orientere de opskrevne personer om en ledig bolig, og skal sikre overholdelse af svarfrist.

Har ingen fra ventelisterne svaret positivt inden fristens udløb, overgår indstillingsretten til den sælgende andelshaver.

Ventelisteprocedure, vedtaget den 29. april 2015.

2022  AB Landsdommergården        Frimestervej 30, Kld., 2400 København NV