AB
Landsdommergården
Log på

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Husorden

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Alle i ejendommen skal:

1. Følge husordenen og vise hensyn overfor de andre beboere.

2. Være med til at holde de fælles ud­gifter til bolig og varme nede.

3. Følge påbud fra bestyrelsen angående husorden og brugen af det lejede.

Andelshaveren skal sørge for at lejlig­hedens beboere og gæster overholder husordenen. Andelshaverne kan blive ekskluderet at foreningen ved gentagne grove overtrædelser af husordenen.

 

AFFALD

Kun almindeligt affald fra husholdningen må kastes i affaldsskakterne.

Følgende må ikke kastes i affaldsskakten:

1. Affald der ikke er i lukkede og eg­nede poser. Herved nedsættes tilsvi­ningen af skakten, lugtgenerne samt faren for rotter og sygdomme.

2. Aviser og tidsskrifter, på grund af far-en for brand og tilstopning af skakten.

3. Glas og andre skarpe genstande. Tænk på de personer der skal fjerne affaldet!

4. Store ting, for eksempel papkasser og anden emballage, da det kan blokere skakten.

5. Affald, der har forbindelse med hus­dyrhold. Det kan lugte og sprede syg-dom.

Affald der ikke må kastes i skakten skal anbringes efter bestyrelsen anvisninger der er opsat i affaldsrummene.

 

ALTANER, VINDUER OG DØRE

Det er ikke tilladt at:

1. Tørre tøj og gennem længere tid op­bevare ting over altanrækværkets højde. Det skæmmer ejendommens udseende.

2. Nedkaste madrester og dyrefoder fra altaner og vinduer. Alt spiseligt vil tiltrække skadelige og generende dyr som rotter og fugle.

3. Lufte eller ryste dyner, tæpper og lignende ud over altanen og ud ad vinduerne.

4. Vande blomster og rengøre altanen på en måde der generer underboerne.

5. Nedkaste papir, cigaretter og andet affald fra vinduer og altaner.

6. Bruge salt og stærke rengøringsmidler på altanernes aluminium. Det kan tære metallet.

7. Male murværk, vinduer og døre udvendigt uden bestyrelsens tilladelse. Forkert maling kan skade ejendommens dele og udseende.

 

ANSVAR

Hvis beboerne overtræder offentlige regler, love og påbud er foreningen ikke økonomisk eller juridisk ansvarlig overfor myndighederne. Der kan for eksempel være tale om bygge - sund-heds og politivedtægten, samt stærkstrømsregulativet.

Andelshaverne skal erstatte følgende skader på ejendommen:

1. Skader der opstår ved uforsigtighed og undladelser fra lejlighedens beboere.

2. Skader der forvoldes af lejlighedens beboere.

3. Skader der skyldes ulovlige installa­tioner udført for / af lejlighedens be­boere.

 

BRANDSIKRING

På lofterne og trapperne samt i kælde­ren er det ifølge loven forbudt at:

1. Stille cykler, barnevogne, stole og andre større ting. Flugt og adgangs­veje kan herved ulovligt blive spær­ret.

2. Opbevare knallerter, motorcykler og andre maskiner der kører på brænd­stof.

3. Anbringe brændbare ting frit tilgæn­geligt.

 

BØRN

Børn må ikke lege på loftet, trapperne, i kælderen og i garagegården. Når børn leger på de frie arealer og på legeplad­sen forgår det på forældrenes ansvar. Det er ikke tilladt at spille bold, skrige og bruge støjende sports-/legeredskaber, som for eksempel skateboards, på de fælles veje og i garagegården. Det er heller ikke tilladt at tegne på, eller be­skadige, vægge og andre dele af ejen­dommen.


CYKLER OG BARNEVOGNE

Cykler og barnevogne må ikke bæres op og ned af trapperne. Maling og mur-værk kan blive skadet.

Barnevogne henvises til lejlighedernes kælderrum som er indrettet dertil.

Cykler der bruges dagligt kan anbringes i cykelkælderen ved nr. 30, samt i kældergangene. For at holde flugt og adgangsveje frie, må cykler i den gennemgående kældergang kun anbringes i cykelstativerne eller i ét lag langs de gule felter ved væggene.

Cykler der ikke bruges jævnligt kan stilles i kælderen ved nr. 34, men skal mærkes med ejerens navn og adresse. Er kælderen overfyldt må man benytte lejlighedens kælderrum.

 

FREMLEJE OG UDLÅN AF LEJLIGHED

Vil du fremleje din lejlighed eller udlåne den i mere end to måneder, kræver det bestyrelsens tilladelse.

 

FÆLLESOMRÅDER, YDRE OG INDRE

1. Der må ikke efterlades affald, papir, glasskår og lignende på de områder vi er fælles om.

2. Beboerne skal selv sørge for, at der bliver holdt rent under lejlighedens dørmåtte.

3. Dørmåtterne må ikke rystes på trap­pen.

 

FÆLLESRUM

Vinduer i vaske, stryge og tørrerum samt trapper og andre fællesrum skal holdes lukkede i fyringssæsonen, samt i storm, regn og snevejr. Kortvarig udluftning er dog tilladt. Herved kan vi nedbringe vor fælles varmeregning, fodkulden i stuelejlighederne, træk fra alle entrédørene og skader på huset. Alle fællesrum skal efterlades i pæn stand.

 

FÆLLESVASKERI OG ANDRE INDRETNINGER DER ER FÆLLES

Ved brug af vaske, tørre og strygerum samt andre indretninger der er til fælles brug, skal foreningens vedtagne regler herom følges. Beboerne kan miste retten til brug af de fælles indretninger ved gentagne grove brud på reglerne.


GARAGER

Lejerne skal følge de vedtagne regler for brug af garagernes fælles El-forsyning.

 

GLAS

Alle ituslåede ruder skal straks meldes til viceværten. Foreningen har fælles glas-forsikring for alle ruder i ejendommen.

 

HUNDE I LANDSDOMMERGÅRDEN

  1. Det er ikke tilladt at have hund i andelsboligforeningen. Det er derfor ikke accepteret, at der fast bor hund i nogen lejligheder.
  2. Det er tilladt at have andres hunde på besøg i op til 24 timer.
  3. Besøg af hund i over 24 timer, f.eks. pga. pasning, kan undtagelsesvis accepteres, under følgende forudsætninger:
    • Opholdet/pasningen må ikke vare mere end 14 dage og må ikke forekomme reglmæssigt.
    • Hunde må ikke medbringes i gårdarealet.
    • Inden opholdet skal bestyrelsen orienteres skriftligt, med besked om hunden (race/type) samt dato og varighed for opholdet.

Såfremt bestyrelsen modtager anmeldelser om at der er observeret hund i mere end 24 timer, og dette ikke er meddelt bestyrelsen, vil dette blive behandlet som andre brud på husordenen.

 

HUSDYR

Beboerne må ikke holde støjende, ilde­lugtende eller skræmmende dyr, der kan være til gene for de omkringboende. Specielt kan nævnes, at hunde og lignende større dyr, samt skræmmende krybdyr ikke må holdes i ejendommen. Det er dog tilladt at holde kat. Holdes kønsmodne hankatte, skal disse være kastrerede. Herved nedsættes lugt og støjgener. Se nærmere om anbringelse af husdyraffald i afsnittet ”Affald”.

 

LÅSE

Alle døre der åbnes med fællesnøgler (systemnøgler) skal efterlades aflåste.

 

LOFT OG KÆLDERRUM

Lejlighedernes loft og kælderrum må ikke benyttes som opholdsrum, for ek­sempel som værksted og legerum.

Ifølge lovene om brandbeskyttelse er det forbudt at:

1. Lade lejlighedernes loft og kælderrum være uaflåste.

2. Fraflytte lejligheden uden at have sørget for rydning af dens loft og kælderrum.

3. Opbevare brændbare væsker i lejlig­hedernes loft og kælderrum.

 

MOTORKØRETØJER

Det er forbudt at køre med biler, mo­torcykler og knallerter i den fælles gård. Det er dog tilladt af køre til- og fra garagegården. Det er ikke tilladt at parkere nogen steder i gården, da det kan hindre kørsel med skraldevogne, brandkøretøjer og snerydningen.

 

STØJ

Af hensyn til de andre beboere skal du huske følgende:

1. Der må ikke spilles høj musik eller foregå andre støjende ting for åbne vinduer og døre samt uden for lejlig­heden. Man skal tage hensyn til de omkringboende, specielt mellem kl. 23 og kl. 08.

2. Skal du holde fest, så vær klog og hensynsfuld overfor de omkring­boende! Giv dem besked om festen i god tid i forvejen. Brug for eksempel opslagstavlerne.

3. Boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke bruges mellem kl. 20 og kl. 08.

4. Vaskemaskiner og andre støjende tekniske hjælpemidler må ikke bruges mellem kl. 20 og kl. 08.

5. Badning bør så vidt muligt undgås i tiden mellem kl. 23 og kl. 05. Støjende fyldning af badekar er ikke tilladt mellem kl. 23 og kl. 05.

 

TEKNISKE INSTALLATIONER.

Utætte rør, radiatorer og ventiler skal straks meldes til viceværten, så skader på huset nedsættes.

Blandingsbatterier der opsættes, skal være af en vandbesparende type.

Vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tør­retumblere og lignende maskiner, der kan støje og belaste vores fælles instal­lationer, må ikke installeres uden tilla­delse fra foreningen. Andelshaveren skal selv betale for installeringen.

Hvis installeringen medfører ekstraud­gifter for foreningen, kan bestyrelsen opkræve disse hos andelshaveren. Spørg bestyrelsen om reglerne.

I toiletkummen må ikke kastes affald, eller ting der kan tilstoppe afløbet, Kun toiletpapir må henkastes i WC-kummen.

 

TÆPPEBANKNING

Bankning af tæpper og lignende skal ske ved bankestativet. De vedtagne tider skal respekteres.

 

RYGNING

Det er ej tilladt at ryge på foreningens indendørs fællesarealer. Dette gælder for trappeopgange, loftet, kælderen, toiletterne i gården, vaskerum, tørrerum, bestyrelseslokalet, varmecentralen og andre indendørs fælleslokaler.

 

ÆNDRINGER

Nogle ændringer af lejlighedenkræver foreningens- og/eller myndighedernes tilladelse. Ændringer af VVS og El-instal­lationerne skal udføres/godkendes af et autoriseret firma. Spørg bestyrelsen om råd inden arbejdet starter, så det ikke senere skal laves om.

2022  AB Landsdommergården        Frimestervej 30, Kld., 2400 København NV