AB
Landsdommergården
Log på

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Vedtægter

Navn, hjemsted og formål

§ 1

1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Landsdommergården

§ 2

2.1 Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 1207 Utterslev i København. Dens hjemsted er København.

§ 3 Medlemmerne

3.1 Som medlem kan optages enhver der bebor, eller som med bestyrelsens godkendelse samtidig med optagelsen flytter ind i, en lejlighed. For så vidt angår beboelseslejemål må hvert medlem kun have 1 lejlighed, og er forpligtet til af bebo lejligheden, jf. dog § 9.4. Medlemmet skal ved overtagelsen erlægge den til enhver tid fastsatte overdragelsessum beregnet efter § 7.

§ 4 Indskud og hæftelse

4.1 Medlemmerne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser, foreningen vedrørende. De er lodtagne i foreningens formue med en andel, svarende til indskuddet.

4.2 Medlemmerne kan ikke bringe fordringer på foreningen i modregning med forpligtelse over for denne.

4.3 Et udtrædende medlem eller hans bo hæfter for samtlige forpligtigelser over for foreningen, indtil lejemålet er overtaget af et nyt godkendt medlem på vilkår godkendt af bestyrelsen. Dette medfører, at et medlem ikke kan opsige medlemskab af foreningen og brugsretten til lejemålet, men alene kan udtræde efter reglerne i § 7 om overdragelse af andel.

§ 5 Andel

5.1 For andelen udstedes et andelsbevis, der lyder på navn. Andelsbeviser kan kun tilhøre personer, der har bolig i foreningens ejendom. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

5.2 Andelen kan ikke gøres til genstand for arrest, beslaglæggelse eller eksekution. Den kan ikke pantsættes, og den kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke i henhold til §§ 6 - 7.

Der kan ikke gives transport i afregningen ved et fremtidigt salg af lejligheden. Dog kan en andelshaver i en salgssituation skriftligt give tilladelse til at afregning efter salget af andelslejlighed udbetales til en anden (betalingsfuldmagt).

§ 6. Dødsfald

6.1 Dør andelshaveren, har ægtefællen altid ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden.

6.2 Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret i henhold til stk. 1, skal fortrinsret til at overtage medlemskab og beboelse gives i nedenstående rækkefølge:

• Til personer , som beboede lejligheden ved dødsfaldet, og som i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.

• Til den person, som ved testamente, eller skriftlig meddelelse til bestyrelsen er indstillet af afdøde, som berettiget til andel og bolig ved indehaverens død. I tvivlstilfælde er den seneste fremsatte vilje gældende.

• Til livsarvinger, selv om de ved dødsfaldet boende andetsteds.

6.3 Den efterladte ægtefælle - men ikke andre - skal være berettiget til at indstille, hvem der skal overtage andel og lejlighed.

6.4 I de i § 6.2 og 6.3 nævnet tilfælde skal erhververen opfylde de almindeligt gældende betingelser for overtagelse af andel og lejlighed, og erhververen og prisen for overtagelsen skal godkendes af bestyrelsen.

6.5 Lejligheden skal enten overtages efter disse regler, eller fraflyttes senest den 1. i den måned der indtræffer næst efter 3-månedersdagen fra dødsfaldet.

6.6 Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed, jf. foreningens ventelister. Det indkomne beløb afregnes til boet med fradrag af foreningens tilgodehavende jf. § 7, stk. 6.

§ 7 Overdragelse af andel

7.1 Ønsker en andelshaver at fraflytte ejendommen, skal andel og lejlighed tilbydes til foreningens ventelister efter de regler, der er vedtaget om dette. Sælger kan dog selv bestemme sig for at indstille en køber blandt følgende personer:

• Slægtninge, defineret i arvelovens forstand.
• Personer, der har haft fælles husstand med sælger i mindst 2 år.
• Personer, der er indstillet af sælger til ventelisterne og har stået på listerne i mindst 2 år før salget.

Hvis ikke sælger indstiller en fra ovennævnte persongrupper, og hvis ingen fra foreningens ventelister i øvrigt ønsker at overtage den pågældende andel og lejlighed, overtager en fraflyttende andelshaver selv indstillingsretten.

7.2 Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er dog den af parterne, som efter parternes egen, eller myndighedernes bestemmelse, får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden.

7.3 Den pågældende, såvel som de for overtagelsen aftalte vilkår, skal godkendes af bestyrelsen, og pågældende skal opfylde de almindelige betingelser for overtagelse af boligret til lejligheden.

7.4 Har andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet indstillet en anden i sit sted, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed, og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 7.6.

7.5 Som vederlag for overdragelse af en andel kan højst godkendes den lejligheden tilkommende del af foreningens formue samt rimelige beløb for udførte forbedringer. Formuen fordeles ud fra boligafgiften, og ved opgørelse af foreningens formue ansættes ejendommens værdi i henhold til reglerne i lov om andelsboligforeninger mv. Andelsværdien fastsættes bindende af generalforsamlingen, selv om der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. Andelsværdien er gældende indtil generalforsamlingen har fastsat en ny andelsværdi.

7.6 Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag for sine tilgodehavender samt for mangeludbedring og for refusion af udgifter til forespørgsel i andelsboligbogen og til bestyrelsens og/eller administrators arbejde ved afregning til pant og udlægshavere og ved tvangssalg eller tvangsauktion, udbetaler resten først til eventuel indfrielse af lån, som foreningen i henhold til loven har kautioneret for, og dernæst til eventuelle pant og udlægshavere og endelig til den fraflyttende andelshaver.

7.7 Der kan efter 31.januar 2005 ikke ydes garanti/kaution for en andelshavers lån.

§ 8 Overdragelse, fremgangsmåde

8.1 Før overdragelsen kan bestyrelsen kræve dokumentation for lovligheden af installationer og forandringer i lejligheden. Foreningens sædvanlige skønsmand skal foretage vurdering ved syn og skøn af prisen for forbedringer, inventar og løsøre samt lejlighedens stand. Skønsmanden skal være bekendt med andelsboligforhold. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af lejligheden indkalde parterne og bestyrelsen, samt udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmanden fastsætter sit honorar, som betales af fraflyttende og tilflyttende andelshaver med halvdelen fra hver. Der udarbejdes en salgsaftale mellem køber og sælger af andelen. Salgsaftalen skal
godkendes af bestyrelsen.

8.2 Inden aftale om overdragelse indgås, skal erhververen have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af købesummens beregning. Samtidig udleveres fortrydelsesreglerne, bestemmelserne i lov om andelsboligforeninger og andre boligselskaber om prisfastsættelse, finansieringshjælp, straf, samt om erhververens ret til at hæve eller kræve prisen nedsat ved en overtrædelse af lovens regler om prisfastsættelse.

8.3 Der oprettes en skriftlig overdragelsesaftale mellem overdrager og erhverver, og aftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Godkendelse eller afslag herpå skal meddeles senest 1 måned efter aftalens forelæggelse for bestyrelsen.

8.4 Bestyrelsen er ved afregningen over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for eventuelle mangler i op til 3 måneder, samt et beløb til sikkerhed for efterbetaling af varmeudgifter, indtil næste varmeregnskab foreligger.

§ 9 Boligaftale, husorden og fremleje

9.1 Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgiften m.v. angives.

9.2 Bestyrelsen træffer i samråd med administrator beslutning om aftalens nærmere indhold, idet bestemmelserne heri dog viger for bestemmelsen i disse vedtægter eller generalforsamlingens beslutninger. Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

9.3 Regler for husorden vedtages på generalforsamlingen. Husordenen vedlægges boligaftalen.

9.4 En andelshaver kan kun fremleje eller udlåne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives når en andelshaver af særlige grunde må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode, dog max. 2 år. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren. Ved fremleje eller udlån må antallet af beboere ikke overstige antallet af beboelsesrum. Ved udlån eller udlejning af enkeltværelser skal bestyrelsen forinden orienteres, og kopi af lejeaftalen skal afleveres til bestyrelsen. Også ved udlån/udlejning af enkeltværelser, må antallet af beboere i lejligheden ikke overstige antallet af beboelsesrum. For al fremleje og udlejning gælder det, at andelshaver ikke må opkræve mere i husleje af sin fremlejer/lejer end det andelshaver selv betaler til foreningen i boligafgift m.m., bortset fra rimelige beløb for brug af indbo, samt el og gas.

§ 10 Vedligeholdelse og forandringer

10.1 Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen.

10.2 Den indvendige vedligeholdelse af lejligheder påhviler andelshaverne, som har pligt til at foretage vedligeholdelse med maling, hvidtning og tapetsering, samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven påhviler en lejer, eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.

10.3 Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

10.4 Enhver forandring skal, inden den bringes til udførelse, anmeldes for bestyrelsen, men bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde hvor byggetilladelse kræves efter byggeloven, skal byggetilladelse desuden forevises for bestyrelsen inden arbejdet iværksættes.

§ 11 Misligholdelse af lejligheden

11.1 Hvis en lejligheds vedligeholdelsesstand groft forsømmes, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse foretaget, og foretages det nødvendige ikke inden for en fastsat tidsfrist, kan pågældende medlem ekskluderes, og lejemålet ophæves med 3 måneders varsel. Bestyrelsen kan derefter disponere over andel og boligret efter reglerne i § 6 og § 7.

§ 12 Lejlighedens stand ved fraflytning

12.1 Ved fraflytning eller ved lejlighedens overgang til nyt medlem, skal lejligheden afleveres i normal vedligeholdelsesstand med tapet, hvidtning og maling i fornødent omfang. Bestyrelsen besigtiger lejligheden, laver en rapport over mangler og fastsætter efter sit skøn, hvad der skal foretages. Når arbejdet er udført, skal udgiften dækkes ved modregning i det beløb, der tilkommer det fratrædende medlem, jf. § 6 og § 7.

§ 13 Eksklusion

13.1 Såfremt et medlem ikke betaler eventuelle resterende indskud, eller kommer i restance med boligafgift eller andre ydelser som skal erlægges med denne, eller groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer, eller ved overdragelse betinger sig overpris, eller gør sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet, kan lejemålet tillige med medlemskabet bringes til ophør af bestyrelsen. Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 7.

13.2 Når det drejer sig om restancer, er bestyrelsens afgørelse endelig. I andre forhold kan spørgsmålet indankes for næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

§ 14 Anke over bestyrelsens beslutninger

14.1 Bestyrelsens beslutninger i henhold til § 6, § 7.3, § 9, § 11,§ 12, § 13, § 21.4 kan, hvis det pågældende medlem er utilfreds med afgørelsen, indankes for den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

§ 15 Administrator

15.1 Foreningen antager en administrator til at foretage ejendommens almindelige økonomiske forvaltning. Indsættelsen sker for 2 år ad gangen og kan fra begge sider opsiges med 3 måneders varsel.

15.2 Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift.

15.3 Bestyrelsen træffer sammen med administrator bestemmelse om tid og sted for betaling af boligafgift og andre ydelser i forbindelse med denne. I øvrigt rådfører administrator sig med bestyrelsen om de spørgsmål, der opstår med hensyn til administrationen.

§16 Regnskab og revision

16.1 Bestyrelsen antager en statsaut. revisor, til sammen med en af generalforsamlingen valgt revisor, at revidere foreningens og administrators regnskab.

16.2 Regnskabsåret er fra 1. februar til 31. januar, og det reviderede årsregnskab skal være fremlagt for medlemmerne på ejendommen 14 dage inden den årlige generalforsamling med revisorernes påtegninger.

§ 17 Generalforsamling

17.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

17.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab samt godkendelse af årsregnskab og fastsættelse af andelsværdi.
4. Forelæggelse af driftsbudget.
5. Forslag.
6. Valg til bestyrelse og valg af suppleant.
7. Evt. valg af administrator.
8. Valg af intern revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

17.3 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts samme år. Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal bekendtgøres over for andelshaverne med meddelelse, opslag eller på lignende måde, senest 4 dage før generalforsamlingen.

17.4 Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes husstandsmedlemmer, samt administrator, revisor og andre sagkyndige indbudt af bestyrelsen. Hver andel giver 1 stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver. Ingen kan få godkendt mere end to fuldmagter til en generalforsamling.

§ 18 Ekstraordinær generalforsamling

18.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller 20 medlemmer af foreningen, eller administrator forlanger det, med angivelse af dagsorden.

18.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med samme varsel som ordinær generalforsamling, der dog om nødvendigt kan forkortes til 8 dage.

§ 19 Generalforsamlingens beslutninger

19.1 Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom, eller forslag om foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 20 af foreningens medlemmer være til stede.

19.2 Forslag om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom, eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst trefjerdedel af medlemmerne er til stede, og med mindst trefjerdedels flertal. Er der på en generalforsamling ikke det fornødne antal medlemmer til stede, men er mindst trefjerdedele af de fremmødte for forslaget, kan dette endeligt vedtages på førstkommende generalforsamling med trefjerdedels flertal, uanset, hvor mange der er mødt.

19.3 Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger.

§ 20 Bestyrelsen

20.1 Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand og næstformand, samt 3 yderligere medlemmer. De 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det ene år vælges formand og 1 medlem. Det følgende år vælges næstformand og 2 medlemmer. En suppleant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.

20.2 Ved formandens forfald eller fratræden, fungerer næstformanden.

20.3 I øvrigt tiltræder ved forfald eller fratræden den af generalforsamlingen valgte suppleant for tiden indtil næste generalforsamling. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end 3, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer, der sidder i den resterende del af de fratrådtes valgperiode.

§ 21 Tegningsret og ansvarsområder

21.1 Foreningen tegnes af formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, dog således at salg eller pantsætning af fast ejendom kun kan ske efter vedtagelse på foreningens generalforsamling med den samlede bestyrelses såvel som administrators underskrift. Dog bemyndiges bestyrelsen til at optage realkreditlån til opnåelse af besparelse, såfremt lånet er tilbudt til omprioritering. Også pantsætning til omprioritering kræver den samlede bestyrelses såvel som administrators underskrift.

21.2 Den af generalforsamlingen valgte administrator forestår ejendommens almindelige økonomi og juridiske forvaltning, og bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.

21.3 Boligkontrakt med medlemmerne underskrives af administrator og det pågældende medlem.

21.4 Bestyrelsen fører ventelister efter regler vedtaget på generalforsamlingen over dem, som ønsker at bytte eller overtage bolig i foreningens ejendom. Andelshaverne har ved ledighed fortrinsret.

§ 22 Bestyrelsens møder

22.1 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i hans forfald, af næstformanden, så vidt muligt en gang om måneden, samt så ofte anledning ellers antages at foreligge, og når et medlem af bestyrelsen begærer det.

22.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt en person, som han er beslægtet eller besvogret med, eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

22.3 Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

22.4 I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 23 Foreningens opløsning

23.1 Hvis foreningen opløses, deles dens formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamlinger med ændringer senest af den 27. april 2016.

 


Stikord

 

Administration § 21.2

Administrator § 15

Afregning § 5.2 + § 8.4

Andelsbevis § 5.1

Andelsværdi § 7.5

Bestyrelse § 20

Bestyrelsesmøder § 22

Boligafgift § 7.5, + § 9.1 +
• § 13.1 + § 15.3 + § 17

Driftsbudget § 17.2

Dødsfald § 6

Eksklusion § 13

Forandringer § 10.3 + § 12.1

Forbedringer § 8.1 + § 7.8

Formue § 7.5

Formål § 2


Forsømmelse § 11

Fraflytning § 12.1

Fremleje § 9.4

Garanti for lån § 7.7

Generalforsamling § 17
• adgang til G.F. § 17.4
• afstemning ved G.F. § 19
• dagsorden for G.F. § 17.2
• ekstraordinær G.F. § 18
• forslag til G.F. § 17.3
• indkaldelse § 17.3 + § 18.2
• ordinær G.F. § 17.2

Godkendelse af
• andelshaver § 7.3
• forandringer § 10.4
• vilkår § 7.3

Habilitet § 22.2
Husorden § 9.3

Hæftelse § 4.1

 

Indskud § 4.1

Købesum
• beregning § 8.2
• betaling § 7.6
• udbetaling § 7.6

Løsøre § 8.1 + § 7.7

Lån til indskud § 7.7

Lån til pant/udlæg § 5.2

Mangler v. lejlighed § 12.1 + § 8.4

Medlem § 3.1

Misligholdelse af betaling § 13.1

Navn § 1

Opløsning § 23

Opsigelse § 4.3 + § 11.1+ § 13.1

Overpris ved salg § 13.1

Pantsætning § 21.1

Protokol § 19.3 + § 22.3

Påkrav § 7.9

Restance § 13.1

Revisor § 16 + § 17.2

Salgsaftale: se følgende
• Overdragelsesaftale § 8.3

Samliv / Samlever § 6.2

Specifikation af købesum § 8.1

Suppleanter § 20.1 + § 20.3

Syn og skøn § 8.1

Tegningsret § 21.1

Testamente § 6.2

Tilbageholdelse § 8.4

Vedligeholdelse § 10.1 + § 10.2

Vedligeholdelsespligt § 13.1

Vedtægtsændringer § 19.1

Venteliste § 21.4 + § 6.6 + § 7.1

Vicevært § 20.6

Ægtefælle § 6.1 + § 6.2

Årsregnskab § 16.2 + § 17.2 + § 8.2

 

En andelshaver kan kun fremleje eller udlåne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives når en andelshaver af særlige grunde må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode, dog max. 2 år. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren. Ved fremleje eller udlån må antallet af beboere ikke overstige antallet af beboelsesrum. Ved udlån eller udlejning af enkeltværelser skal bestyrelsen forinden orienteres, og kopi af lejeaftalen skal afleveres til bestyrelsen. Også ved udlån/udlejning af enkeltværelser, må antallet af beboere i lejligheden ikke overstige antallet af beboelsesrum. For al fremleje og udlejning gælder det, at andelshaver ikke må opkræve mere i husleje af sin fremlejer/lejer end det andelshaver selv betaler til foreningen i boligafgift m.m., bortset fra rimelige beløb for brug af indbo, samt el og gas.
2023  AB Landsdommergården        Frimestervej 30, Kld., 2400 København NV