AB
Landsdommergården
Log på

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Nyt tag og byfornyelse

Vores røde solcellesag i færdig udgave er nævnt i en artikel i sektion Byrum hos Politiken august 2019.

 

Projektbeskrivelse

Foreningens tag er ved at have nået enden på sin levetid. Ved en undersøgelse for 10 år siden blev det vurderet at taget kunne holde yderligere ca. 10 år. Taget alder gør at udgifterne til vedligeholdelse af taget vokser og bliver hyppigere, og da der i efteråret 2013 blev konstateret råd i nogle af tagspærrene har bestyrelsen igangsat projekteringen af et nyt tag.

Der er en række fordele ved at skifte taget netop nu.

  • Der er gode muligheder for at optage lave fastforrentede lån til projektet
  • Priserne for denne type af projekter er stadig lav efter finanskrisen
  • Udgifterne til reparation og vedligeholdelse af det gamle tag bortfalder fra budgettet

I forbindelse med at foreningen alligevel skulle afholde udgiften til opsætning af stillads, blev det besluttet også at skifte vinduer, for derved at udnytte synergien i de to opgaver. Vinduerne ville under alle omstændigheder skulle males eller udskiftes inden for en kort årrække. Ifm. udskiftningen af vinduer udskiftes også dørerne mellem lejlighederne og opgangen.

Endelig blev det besluttet at installere solceller på den sydvendte tagflade ind mod gården, da det vurderes at denne investering vil være til gavn for foreningen - både for nuværende og kommende beboere.

 

Byfornyelsesprojekt 

I forlængelse af tagprojektet blev det i sommeren 2014 besluttet at ansøge Københavns kommune om byfornyelsesstøtte til et udvidet renoveringsprojekt for ejendommen. Dette projekt udvider det oprindelige projekt for tag, vinduer, dører og solceller til også at omfatte konvertering til 2-strenget varmefremføring, isolering af brystninger, automatisk opsamling af forbrugsdata for vand og varme, inteligent energistyring og regnvandsopsamling til brug i fællesvaskeriet.

Desuden får stuelejlighederne mulighed for at etablere altan ud mod gården ifm. byggeprojektet.

Projektet har opnået byfornyelsesstøtte fra Københavns kommune

 

Status

VVS entreprisen er gået til Finn L & Davidsen, og tag entreprisen er gået til Hovedstandens Bygningsentreprise.

Arbejdet på ejendommen er primo maj netop ved at begynde. Der er indrettet byggeplads i garagegården, og opmålt til vinduer og døre.

 

 

Tidsplan

 

Arbejde

Ca. uge

Opstilling af skurvogn, containere og stillads.

(Start Landsdommervej)

20-22

 

Tagarbejder

Arbejder på tagflader

23-42

Etablering af solceller

36-42

 

Facade- og vinduesarbejder:

Udbedring af murværk og sålbænke

23-40

Udskiftning af vinduer gade- og gårdside

(Start Landsdommervej)

23-42

 

Udskiftnig af døre:

Udskiftning af lejhedsdøre

40-46

Udskiftning af kælderdøre m.fl.

44-48

 

Øvrige arbejder

Visualisering af energiforbrug m.m.

40-50

Regnvandsopsamling

40-50

 

Afsluttende arbejder

 

Mangelgennemgange og mangelafhjælpning

47-48

Nedtagning stillads

49-50

Afleveringsforretning

50

 

 


 

Taget

Det nye tag vil som det gamle være røde tegl. Det nye tag vil dog også have et såkaldt undertag med brædeforskaldning mod loftrummet. Udskiftningen af taget vil i den forbindelse betyde at der ikke længere falder puds ned på loftet samt at der kommer mere og bedre lys på loftet, således at loftrummene bliver mere anvendelige.

Se "A4_Overslagsbudgetter for tag og vinduer.pdf" nederst.

 

A4 - Arkitekter og Ingeniører

Projekteringen af tagprojektet er foretaget af den rådgivende ingeniørvirksomhed A4 - Arkitekter og Ingeniører, som har stor erfaring med projektering og styring af denne type af projekter.

Du kan læse mere om A4 på deres hjemmeside http://a4.dk/

 

Vinduer

Foreningens vinduer er fra 1987 og står foran et omfattende vedligeholdelsesarbejde eller udskiftning. Da en meget væsentlig del af udgiften ved at skulle skifte vinduer kommer ifm. opstillingen af stillads er det bestyrelsens anbefaling at vinduerne udskiftes samtidig med taget, hvorved udgiften til stillads deles mellem de to projekter.

Se "A4_Overslagsbudgetter for tag og vinduer.pdf" nederst.

 

Døre og låse

Udover tilbudet på nyt tag og nye vinduer har vi fået indhentet et overslagstilbud på også at udskifte de gamle døre mellem lejlighederne og opgangen. Nye branddøre vil ikke kun øge sikkerheden i ejendommen men også hjælpe med til at isolere lejlighederne bedre for hhv. varme og støj.

Ifm. med udskiftningen af dørene vil det så være nødvendigt også at skifte låsene, da det nuværende nøglesystem har nået sin grænse for antal af unikke nøgler. Det nye system er i første omgang planlagt således at hver andel har én nøgle som passer til hhv. lejlighed, postkasse, opgang, fælleslokaler, gårdportene samt andre fælles døre.

Se "A4_Overslagsbudgetter for tag og vinduer.pdf" nederst.

 

 


 

Solceller

For at styrke foreningens økonomi på kort og lang sigt, til fordel for andelshaverne, har bestyrelsen sammen med A4 indhentet et indledende tilbud på opsætning af solceller på foreningens tag.

Solcellerne producerer strøm som vil brugt af foresningen såvel som beboerne. Praktisk set betyder det at vi laver vores egen strøm om dagen og så får strøm leveret fra en leverandør om natten. Det betyder at besparelsen på strøm kommer alle beboerne til gode, men også at foreningen i sig selv kan spare penge på elregningen.

Solcelleanlægget har en garanteret levetid på 25 år, men forventes at være tilbagebetalt allerede efter 11 år. Samlet over 25 år forventes det at give foreningen og beboerne en samlet besparelse på over Kr. 2,1 mio. Den garanterede levetid er 25 år, men erfaringen viser at anlæggene holder i op til 40 år, så den samlede gevinst forventes at være endnu større set over hele anlægget levetid.

Se "HOFOR Overslagsbudget for Solcelleanlaeg.pdf"  samt "HOFOR Solcelle Folder.pdf" nederst.

Foreningen har indgået et samarbejde med Kuben Management, Københavns kommune og Real Dania hvor A/B Landsdommergården lægge tag til en konkurrence hvor tre teams konkurrerer om at udvikle den bedste solcelleløsning til foreningen. Dette er med til at sikre at foreningen får en rigtig god integreret løsning. Som en del af aftalen er vi blevet demonstrationsprojekt for Københavns kommune, Kuben Management og Real Dania i de følgende fem år.

 

 


 

Finansiering

Vores boligadministrator, Andelsbo, har udarbejdet et overblik over de forskellige finansieringsmuligheder vi har afhængig af hvor omfattende projektet bliver. Huslejen forventes ikke at stige som effekt af byggeprojektet.

 


 

Dokumenter vedr. projektering af nyt tag, solceller og finansiering

 


 

Billeder fra A/B Lygtens tagprojekt for 5 år siden.

Vores naboforening, A/B Lygten, fik nyt tag for ca. 5 år siden. Den tagtype som A/B Lygten fik lavet er den sammen som det der er anbefalet at vi også for lavet for A/B Landsdommergården.

Billedserien giver et indblik i processen med at fjerne det gamle tag, opretning af spær, montering af undetag samt lægning af nye tegl.

 

2022  AB Landsdommergården        Frimestervej 30, Kld., 2400 København NV