AB
Landsdommergården
Log på

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Regler

LEJEKONTRAKTEN

Garagelejekontrakt
Autoriseret af Boligstyrelsen 11 februar 1980
I medfør af § 5 i lov om lejer som typeformular 1.1980
til anvendelser i lejemål om garager

 

§1. Parterne og Det lejede    
1. Underskrevne:        A/B Landsdommergaarden
    Udlejer herved til:  ______________________
    Boende:               ______________________
Garage nr. XX, beliggende: A/B Landsdommergaarden

2.   Det udlejede må ikke uden skriftlig samtykke fra udlejerens side bruges til andet end Bil/motorcykel garage.

§2. Lejemålets begyndelse og ophør
1. Lejemålet begynder den: xx-xx-20xx og forsætter, indtil det skriftlig opsiges af en af parterne.
2. Opsigelsesvarsel er 1 måned til fraflytning den første i en måned.
3. Nøgle til port skal afleveres før depositum kan tilbagebetales.

§3. Lejen og dens betaling
1.   Den månedlig leje er kr.:  xxxx,xx ,skriver kr.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
              Som betales månedsvis på den af udlejeren anviste måde hver
              den 1. i måneden, tillige med eventuelle kontraktmæssige forpligtelser således:        
                      
                                                     Leje kr.:    xxx,xx
                                                       Moms:    xxx,xx
                                                                  ____________________
                                   I alt pr måned kr.:       xxx,xx
                                                                   ____________________

Ved kontraktens underskrift betales kr.:  XXXXX    for tiden fra xxxxxxxx til xxxxxxxxxx første gang derefter betales den for tiden fra xxxxxx til xxxxxxx.


3.    Sidste lejeforhøjelse som følge af skatte- og afgiftsforhøjelser er senest sket den:  xxxxxx       


§4. Særlige aftaler om i stand-sættelser og vedligeholdelse   
1.    Den indvendige vedligeholdelse påhviler:
2.    Lejeren modtager garagen i god og forsvarlig stand.

§5. Særlige vilkår    
1.    Bilen skal stå i garagen. Signalhorn må ikke benyttes i garage/gården.
2.    Benzin må ikke opbevares i det lejede.
3.    Forsikring af de i garagen værende affekter, der tilhøre lejeren, er udlejeren uvedkommende.
4.    Ved lejemålets ophør er lejeren pligtig at aflevere garagen i god og rengjort stand, bortset fra forringelse ved ælde og almindeligt slid.
5.    Fremleje eller fremlån må ikke finde sted uden udlejerens skriftlige samtykke.
6.    Kontrakten og dens stempling betales af lejeren.
7.    Der må kun bruges el til håndværktøj samt belysning i begrænset omfang.

 

 


 

 

TILLÆG TIL GARAGELEJEKONTRAKT

 1. Det er forbudt at køre med biler, motorcykler og knallerter i den fælles gård. Til og frakørsel til garagegården er dog tilladt.
 2. Det er ikke tilladt at parkere nogen steder i gården, da det kan hindre kørsel med skraldevogne, brandkøretøjer og snerydningen.
 3. Affald der har forbindelse med motorkøretøjer må ikke stille i affaldsrum eller gården. Affaldet kan afleveres på genbrugspladsen se opslag et i affaldsrummet i hjørnet af garagegården.
 4. I garagen findes en brønd. Denne brønd er af brandhensyn ikke forbundet med kloaksystemet. Brønden skal derfor tømmes med en spand eller lignende. Hvis man ofte kører en bil ind i garagen med meget sne på skal man regne med dette kan fylde brønden.
 5. Anvendes der i en garage apparater, der bruger meget elektricitet, som for eksempel, dybfryser, varmeovne og elpaneler, samt armaturer til strålevarme, gælder følgende regler:
  Foreningen lader en særskilt el-måler (bimåler) opsætte i garagen.
  Lejeren betaler foreningens udgifter ved opsætningen.
  Måleren aflæses hvert år i januar måned af lejeren selv. Bestyrelsen eller dens repræsentant har ret til at foretage kontrolaflæsning af måleren.
  Inden den 1. februar skal lejeren give bestyrelsen skriftlig besked om, hvad måleren viste. Lejeren betaler herefter for det el-forbrug der har været i det forløbne år, efter gældende takst.


Automatiske åbning og lukning af porten ved Oldermandsvej

Åbning af porten fra Oldermandsvej

 1. Den automatiske port kan åbnes ved at sætte portnøglen i standeren til venstre og dreje nøglen.
 2. Porten åbner sig derefter.
 3. Der ligger et sikkerhedsfelt i det område porten bevæger sig ind i gården. Befinder der sig jern over sikkerhedsfeltet lukker porten ikke op eller i. Når sikkerhedsfeltet er frit for jern lukker porten automatisk.
 4. Der sidder en fotocelle mellem portstolperne, brydes lysstrålen til fotocellen kan porten af sikkerhedsgrunde ikke lukke.
 5. På indersiden af portsøjlen ved sidelågen sidder et nødstop trykkes det ind stopper portautomatikken straks og starter ikke før nødstoppet er trukket ud igen.


Åbning af porten indefra mod Oldermandsvej

 1. Foran porten er der malet et gult felt. Porten åbner efter ca. 15 sekunder, hvis der køres en bil eller en motorcykel hen foran feltet der findes ud for den yderste stander der står ved fortovskanten til højre.
 2. En cykel der placeres på tværs inde i feltet eller en barnevogn, kan så udløse åbning af porten, hvis der kommer tilstrækkeligt meget af andre former for jern ind i det malede felt, åbner porten eller lukker automatisk.
 3. Kører man for tæt på porten kommer man ind i sikkerhedsfeltet og porten vil ikke lukke ikke op.
 4. På indersiden af venstre portsøjle sidder en nøgleboks. Ved at sætte portnøglen i låsen og dreje den, kan porten åbnes automatisk.
 5. Sidelågen bør kun bruges af fodgængere og cyklister i nødstilfælde da lukning af lågen støjer meget.


Porten ved Landsdommervej

 1. Porten og sidelågen kan låses op manuelt indefra og udefra med portnøglen.
 2. Husk at lukke Port og låge samt bom ved vejen.
 3. Er der problemer med porte og låger kan man henvende sig til varmemesteren eller bestyrelsen.
2023  AB Landsdommergården        Frimestervej 30, Kld., 2400 København NV